תנאי שימוש באתר ומדיניות החזרת מוצרים

תנאי שימוש באתר האינטרנט “נסיה פון
בכפוף לחוק ותקנות הגנת הצרכן

כללי

1.  החנות “נסיה פון” (להלן: “החנות”) משמשת כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ע”י  לקוחות החנות.

2. החנות מאפשרת רכישת מוצרים, בדרך נוחה, קלה ומהירה במחירים אטרקטיביים ומוזלים.
3. כללים אלו יחולו על כל רכישה בחנות האינטרנטית ומהווים חוזה התקשרות מחייב בין הקונה לחנותו/או מבצעי פעולות באתר.
4. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מקבל את התנאים  במלואם וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, וכי הכניסה לאתר, השימוש בשרותיו, הידע או היישומים המוצגים בו מוסכמים על המשתמש.
5.  החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניותה ותנאיה מעת לעת. החנות תפרסם את מדיניותה באתר האינטרנט של החנות (להלן: “האתר”) והיא אינה מתחייבת לתת הודעה אישית בדבר שינוי המדיניות. כל משתמש באתר מצהיר כי קרא את מדיניות החנות  העדכנית ביותר התקפה לזמן ביצוע הפעולה והוא מסכים לכל תנאיה.

כתובת החנות

6. משרדה הרשום של החנות הינו בקניון קריית הממשלה – רח’ התקווה 4, באר שבע.

המשתמשים באתר

7. רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה ומי שברשותו תא דוא”ל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמן עובדת החנות.

הגבלת שימוש באתר החנות

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר במקרה של:
א.    מסירת פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו”ב באמצעות האתר.
ב.    ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בכל צורה שהיא בחנות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות  החנות או ספקיה.
ג.    שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.
ד.    הזנת פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטים אישיים חסרים.
ה.    לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות ו/או מי מטעמה ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

פרטי לקוח

9. הלקוח ימלא פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, מס’ ת”ז ופרטי כרטיס אשראי, המופיעים בדף ההרשמה.
10. לקונה ו/או מבצע הפעולה באתר ידוע כי על פי חוק אין חובה למלא פרטים אישיים. המזין את פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד.
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מסירת כל הפרטים לא ניתן לבצע פעולות קנייה באתר.
12. לקוח ו/או מבצע פעולה באתר יכול להימחק מרישומי החנות על ידי דרישה בכתב לכתובת  האימייל המפורסמת באתר ו/או בדואר ממוען ישיר לכתובת החנות.

חיוב המשתמש

13. החיוב בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. רק לאחר אימות פרטי כרטיס האשראי, יחל תהליך הקנייה. אם ההזמנה אושרה ע”י חברת כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה על כך ללקוח.
14. במקרה שלא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, עסקת הרכישה לא תצא לפועל, והמשתמש יקבל הודעה מתאימה על כך.
15. הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשב החנות, יהווה ראייה לנכונות פרטיי הקונה.
16. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

ביטול עסקה

17. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו, רשאי הלקוח לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב לחנות עד 14 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר בפועל.
18. לקוח לא רשאי לבטל את העסקה, להחזיר ו/או להחליף ברכישת:
18.1          טובין שאינו עולה על 50 שקלים חדשים.
18.2        טובין פסדים.
18.3          טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח, על-פי מידות או דרישות מיוחדות.
18.4          טובין שנעשה בהם שימוש.
18.5         טובין הניתנים להעתקה, צילום, שיכפול והלקוח פתח את אריזתם המקורית.
19. הודעה על ביטול העסקה תישלח בכתב, בפקס או בדואר אלקטרוני ישירות לחנות ותכלול את פרטי הלקוח כולל ת.ז. ואת פרטי העסקה.
20. במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה ו/או כל הפרה אחרת במכירת המוצר ו/או השירות יחוייב הלקוח ב”דמי ביטול”כדלהלן: בדמי משלוח מלאים ו/או דמי אריזהו/או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת החנות הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה או חוזה, או בשל ביטולה  וכן בשיעור של 5% משווי המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך.בעסקה באשראי- תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה שנגבתה מהחנות.
21. החנות רשאית לבטל עסקת רכישה. במידה והמוצר אזל מהמלאי לאחר שהתבצעה הרכישה, החנות תהיה רשאית לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

החזרת המוצר

22. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ללא נזק או פגם כלשהו למוצר ו/או לאריזתו המקורית וכשלא נעשה בו שימוש. לא יוחזר מוצר אשר פורק מאריזתו והורכב, ו/או נקרעה אריזתו המקורית.
23. מקום החזרת המוצר בחנות בלבד. במקרה ובו התקבל המוצר בדואר ישראל ו/או דואר שליחים באפשרות הלקוח להשיב את המוצר בדואר ישראל ו/או בדואר שליחים.

23.1. מוצר בהזמנה מיוחדת (להלן מוצר החסר במלאי והוזמן ישירות ללקוח במיוחד מהספק.), לא ניתן לביטול מאחר והוזמן במיוחד לפי צרכי הלקוח. כל התנהלות הצרכן בהזמנת מוצרים בעלי אופי מיוחד תיעשה אל מול היבואן (החנות תעביר ללקוח פרטי התקשרות של היבואן ממנו הוזמן המוצר ה”מיוחד” כדי להמשיך התנהלות מול היבואן ישירות).

אופן החזרת התמורה

24. החזרת התמורה בניכוידמי הביטול (בהתאם לסעיף 20 לעיל) תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר מ-14 ימים קלנדרים. הלקוח יציג הוכחה לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. חיוב התשלום יבוטל על-ידי הודעה של החנות לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול.

הפסקת פעילות באתר

25.  החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
א.     אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ב.      במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החנות את המשך המכירה או ביצועה.
ג.      בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד למדיניות זו.

אספקת המוצר

26. באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר מהחנות. לחילופין, המוצר יסופק לכתובת אשר הקונה ו/או המשתמש באתר הזינו, באמצעות משלוח דואר רגיל/מהיר/ שליח / עם אישור מסירה, והכל לפי בחירתו. החנות תספק ללקוח את המוצר בתוך 21 יום, אלא אם נדרש זמן אספקה אחר וכל זאת בתיאום המועד עם הלקוח. יובהר, כי במקרה של משלוח באמצעות דואר כאמור לעיל, החנות מתחייבת להעביר את המוצר לדואר בתוך 21 ימים. שירותי הדואר וזמניהם אינם בשליטת ובאחריות החנות.
27. במועד אספקת המוצר תמסור החנות ללקוח מסמך בדבר פרטי ביצוע העסקה. המסמך יכלול את הפרטים הבאים להלן:
א.     השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ.
ב.      התכונות העיקריות של הנכס.
ג.      מחיר המוצר וביצוע התשלום באשראי.
ד.      שם היצרן ושם הארץ בה יוצר המוצר הנמכר.
ה.     זכות הלקוח לבטל את העסקה ודרך ביטולה (ראה סעיפי “ביטול עסקה”)
ו.       מידע בדבר אחריות למוצר.
ז.      כל פרט חיוני נוסף, לפי שיקול דעתה של החנות.

עיכוב

28. החנות לא תהיה אחראית לעיכוב המשלוח במקרים הבאים:
כוח עליון, מלחמה, הכרזת מצב חירום במדינה, שביתה אצל הספקים, עיכובים בחברת השילוח או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החנות.
29. האספקה תתבצע בימי העסקים הרגילים המקובלים (קרי א’-ה’, לא כולל ערבי חג וימי חג).

שמירת פרטיי הלקוח

30. החנות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות שונות באתר. פרטיו האישיים של הלקוח יישמרו במאגרי המידע של החנות. החנות לא תעביר פרטים אלו לאף צד שלישי כלשהו, אלא ככל שהדבר דרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך שליחת חומר פרסומי אודות החנות ושימוש פנימי בלבד של החנות.

סייגים לשמירת פרטים

31. על אף האמור לעיל, החנות תהיה רשאית להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי במקרים המפורטים להלן:
א.     במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחנות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
ב.      במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי החנות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג.      במקרה בו הלקוח הפר את תנאי מדיניות זו ו/או כל הסכם נוסף עם החנות או מי מטעמה.
ד.      במקרה בו התקבל בידי החנות צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על החנות חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.
ה.     בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החנות.

אחריות השימוש באתר

32. הלקוח יקפיד על הזנת פרטיו האישיים האמיתיים והנכונים לאתר ולא יתחזה לאחר.
33. השימוש באתר יעשה על פי תנאיי השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע  מכלליות האמור אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
34. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים באתר, לרבות שם האתר, עיצוב האתר, קבצים גרפים, טקסט, מידע המאוחסן בו, תכנים ותוכנות עזר המשמשות להפעלתו, שייכות לחנות בלבד.
35. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחנות, לבד מהשימוש המותר על פי תנאיי מדיניות זו.
36. החנות לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, מיוחד או תוצאתי (לרבות אובדן רווח), שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או כניסה לאתר החנות ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, לרבות, אך לא רק, קלקולים, תקלות או כשלים בקווי התקשורת, בתוכנה, או בפעילות התקינה של האתר.
37. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות לא תישא באחריות לפעילות כלשהי שנעשתה על ידי כל גורם שהוא שאינו בשליטתה המלאה.
38. השירותים שמציע האתר מוצעים כמו שהם ולא תקום למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות בגין אופי השירותים שמציע האתר, היותם מוגבלים ו/או חסרים ו/או לא מותאמים לצרכי המשתמשים או מי מהם. השימוש באתר יעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
39. המשתמש רשאי לצפות במידע ו/או להדפיס חומר מהאתר רק אם יתקיימו התנאים הבאים:
א.      המידע ו/או החומר המודפס יהיה לשימושו העצמי של המשתמש.
ב.      המידע לא יועבר ו/או יאוחסן באתרים אחרים.
40. החנות רשאית לערוך שינויים במידע על פי שיקול דעתה הבלעדית ומבלי להודיע על כך מראש.
41. יובהר כי, הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החנות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לאתר החנות, מחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, הפרעות, התקפות על האתרוכיוצא בזה. החנות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר והיאנוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החנות, לחדור למידע אשר שמור ואגור בידי החנות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החנות.
42. כמו כן, החנות עשויה לעשות מעת לעת, פעולות תחזוקה לאתר ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. החנות תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר.
43. החנות לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצוע פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. החנות ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו נמנע מהמשתמש לעשות כל פעולה אחרת באתר (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממנו לעשות כל פעולה אחרת באתר.

פרסומים באתר

44. עם מסירת הפרטים האישיים באתר החנות, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת של החנות והיא תהא רשאית לפנות ללקוח ולשלוח לו פרסומות ו/או מבצעים ו/או חידושים במכירת מוצרים של החנות ובאתר בכלל, בהתאם לפרטים שמסר (באמצעות הפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר). באפשרות המשתמש להודיע לחנות בכתב בכל עת, כי אינו מעוניין בכך.
45. החנות תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies. יחד עם זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
46. השרת של החנות עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש, בנוסף וכדי לספק למשתמש את שירותי האתר, החנות עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישיים לקבלת מידע אודות המשתמשים. המידע כולל בין היתר, כתובת IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר החנות וכדומה.

מכירת מוצרים

47. ב”דף המוצר” מוצגים פרטי המוצר ומחיר המכירה. המכירה תתבצע עד גמר המלאי ולפי החלטתה הבלעדית של החנות להפסיק מכירתו של מוצר.
48. מכירת המוצרים באתר החנות תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות. האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני תחול על היצרן ואו היבואן בלבד.
49. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה המופיעה באתר לבין המוצר הנמכר.

שינוי המדיניות השימוש באתר

50.  החנות, באופן בלעדי, רשאית לשנות מדיניות זו כולה או מקצתה ו/או לשנות או להפסיק פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו ו/או לשנות את מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים מבלי לידע באופן ישיר ללקוחות ו/או משתמשי האתר.

מחירים

51. המחירים באתר  מוצגים לצורך מתן מושג כללי בלבד של עלותם בחנות. אין כל התחייבות מצד חיה של חנות למחיר שישולם עבור המוצרים שבחנות בפועל. יתרה מכך המשתמש מודע לעובדה שמחירי המוצרים המוצגים באתר  משתנים מדי פעם בהתאם לשינויים הנהוגים ברשת וללא הודעה מוקדמת לכן במקרים רבים יתכן והמחיר המוצג יהיה שונה ממחיר המוצרים בפועל בחנות.
52. המחירים המופיעים באתר, נכונים ליום ושעת עדכונם על ידי חיה של חנות לפי מידע שבידיה באותה עת. המחיר המוצג ע”י חיה של חנות מוצג ללא כוונת הטעיה אולם עלול לכלול שגיאות וטעויות (ט.ל.ח) ולכן בכל מקרה במקרה של סתירה בין המחיר באתר המוצרים לבין המחיר שבו נמכר המוצר בחנות יחייב המחיר של המוצר בחנות.

• תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.